Trang chủ / Đoàn thanh niên / Kết quả xếp loại thi đua tuần 1

Kết quả xếp loại thi đua tuần 1


Kết quả xếp loại thi đua tuần 1(từ 15/8-17/8/2018)

Khối Sáng

STT

Lớp

Nội khóa

Ngoại khóa

Tổng

Xếp thứ

HS vi phạm

1

12A1
10
2
12
23
Muộn: Hằng(2), Khoa, Phong, Trí Đức(2), Thịnh, D Khoa, M Khoa, Anh Đức, Quyên; 
Không trực tuần

2

12A2
10
10
20
1

3

12A3
10
10
20
1

4

12A4
10
10
20
1

5

12D0
10
9.5
19.5
14
Muộn: Gia Bách

6

12D1
10
10
20
1

7

12D2
10
10
20
1

8

12D3
10
9
19
17
Không phép: Hiển Minh
Muộn: Ng My

9

12D4
10
7
17
22
Không phép: Nguyệt Minh, My, Long, H Trang, Vy, M Anh

10

12D5
10
9
19
17
Không phép: Tài, Mai Chi

11

12D6
10
9.5
19.5
14
Không phép: Mỹ Anh

12

12D7
10
10
20
1

13

12D8
10
8.5
18.5
21
Không phép: Kỳ Nam, Việt Hà, Quỳnh

14

12N1
10
10
20
1

15

12N2
10
10
20
1

16

11A1
10
10
20
1

17

11A2
10
10
20
1

18

11A3
10
10
20
1

19

11A4
10
9.5
19.5
14
Hoàng Phúc

20

11D0
10
9
19
17
Muộn: Mạnh Chung

21

11D1
10
9
19
17
Muộn: Ngọc Trâm
Tóc: Tố Uyên

22

11D2
10
10
20
1

23

11D3
10
10
20
1


Khối chiều

STT

Lớp

Điểm nội khóa

Điểm ngoại khóa

Tổng điểm

Xếp thứ

HS vi phạm

1

11D4

10
8
18
23
Không hoàn thành nhiệm vụ trực tuần; Không tắt điều hòa

2

11D5
10
10
20
1

3

11D6
10
10
20
1

4

11D7
10
10
20
1
Không tắt điều hòa

5

11D8
10
10
20
1

6

11N1
10
10
20
1
Không tắt điều hòa

7

11N2
10
10
20
1

8

10A1
10
10
20
1
Không tắt điều hòa

9

10A2
10
10
20
1

10

10A3
10
10
20
1

11

10A4
10
10
20
1

12

10A5
10
10
20
1

13

10A6
10
10
20
1

14

10D0
10
10
20
1
Không tắt điều hòa

15

10D1
10
10
20
1

16

10D2
10
10
20
1
Không tắt điều hòa

17

10D3
10
10
20
1

18

10D4
10
10
20
1

19

10D5
10
10
20
1
Không tắt điều hòa

20

10D6
10
10
20
1

21

10D7
10
10
20
1

22

10D8
10
10
20
1

23

10N1
10
10
20
1