Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10


Thời khóa biểu khối 10 bắt đầu áp dụng từ ngày 07/9/2020

Lớp 10A1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2
2
GDQP Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2
3
Thể dục Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2
4
Thể dục5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Sinh học Toán Tin học Lịch sử
2 Địa lí Vật lý Toán Toán Tin học Hóa học
3 Ngoại ngữ 1 Địa lí Toán Vật lý Ngoại ngữ 1 GDCD
4 Hóa học Văn học
Anh TC Ngoại ngữ 1 Công nghệ
5 Sinh hoạt Văn học
Hóa học
Sinh hoạt

Lớp 10A2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2GDQP
3Thể dục
4Thể dục
5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Vật lý Văn học Văn học Toán Vật lý
2 Ngoại ngữ 1 Lịch sử Văn học GDCD Toán Vật lý
3 Hóa học Toán Hóa học Ngoại ngữ 1 Tin học Công nghệ
4 Hóa học Toán
Ngoại ngữ 1 Tin học Sinh học
5 Sinh hoạt Địa lí
Địa lí
Sinh hoạt

Lớp 10A3

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2

GDQP


3

Thể dục


4

Thể dục


5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Ngoại ngữ 1 Lịch sử Văn học Vật lý Văn học
2 Toán Ngoại ngữ 1 Toán Văn học Anh TC Hóa học
3 Địa lí Vật lý Toán Ngoại ngữ 1 Tin học Địa lí
4 Sinh học Vật lý
Hóa học Tin học GDCD
5 Sinh hoạt Công nghệ


Sinh hoạt

Lớp 10A4

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2
2

Ngoại ngữ 2 Thể dục Ngoại ngữ 2
3

Ngoại ngữ 2 Thể dục Ngoại ngữ 2
4


GDQP

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa lí Công nghệ Ngoại ngữ 1 Toán Tin học
2 Toán Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ 1 Toán Tin học
3 Anh TC Ngoại ngữ 1 Văn học GDCD Vật lý Sinh học
4 Hóa học Văn học
Địa lí Vật lý Hóa học
5 Sinh hoạt Văn học


Sinh hoạt

Lớp 10A5

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
2 GDQP
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
3 Thể dục
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
4 Thể dục
5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ 1 Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ 1 Toán Công nghệ
2 Sinh học Văn học Văn học Ngoại ngữ 1 Toán GDCD
3 Tin học Vật lý Văn học Địa lí Anh TC Toán
4 Tin học Vật lý
Vật lý Địa lí Toán
5 Sinh hoạt Hóa học


Sinh hoạt

Lớp 10A6 

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1GDQP
2Thể dục
3Thể dục
4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Văn học Toán Tin học Toán Toán
2 Anh TC Văn học Sinh học Tin học Toán Hóa học
3 Vật lý Địa lí Lịch sử Văn học Địa lí Ngoại ngữ 1
4 Vật lý Ngoại ngữ 1
Hóa học
Vật lý
5 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1
GDCD
Sinh hoạt

Lớp 10D0   

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ 2 Thể dục
Ngoại ngữ 2

2 Ngoại ngữ 2 Thể dục
Ngoại ngữ 2

3 Ngoại ngữ 2 GDQP
Ngoại ngữ 2

4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Vật lý Văn học Toán Tin học Ngoại ngữ 1
2 Ngoại ngữ 1 Hóa học Văn học Toán Tin học Văn học
3 Ngoại ngữ 1 Công nghệ Anh TC Địa lí Hóa học Văn học
4 Toán GDCD
Sinh học Địa lí Toán
5 Sinh hoạt Lịch sử


Sinh hoạt

Lớp 10D1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Ngoại ngữ 2
Thể dục Ngoại ngữ 2
2
Ngoại ngữ 2
Thể dục Ngoại ngữ 2
3
Ngoại ngữ 2
GDQP Ngoại ngữ 2
4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Toán Hóa học Vật lý Toán GDCD
2 Tin học Toán Vật lý Anh TC Toán Ngoại ngữ 1
3 Tin học Văn học Văn học Sinh học Địa lí Ngoại ngữ 1
4 Công nghệ Văn học
Văn học Hóa học Lịch sử
5 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1


Sinh hoạt

Lớp 10D2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

2 Ngoại ngữ 2 GDQP
Ngoại ngữ 2

3 Ngoại ngữ 2 Thể dục
Ngoại ngữ 2

4
Thể dục5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ 1 Địa lí Văn học Toán Ngoại ngữ 1 Tin học
2 Vật lý GDCD Văn học Toán Ngoại ngữ 1 Tin học
3 Công nghệ Anh TC Sinh học Hóa học Lịch sử Hóa học
4 Văn học Toán
Vật lý Địa lí Văn học
5 Sinh hoạt Toán


Sinh hoạt

Lớp 10D3

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

2 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2 GDQP
3 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2 Thể dục
4Thể dục
5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Anh TC Ngoại ngữ 1 Văn học Ngoại ngữ 1 Văn học
2 Công nghệ Vật lý Ngoại ngữ 1 Văn học Hóa học Sinh học
3 Toán Lịch sử Vật lý Hóa học Toán Tin học
4 Toán Địa lí
Địa lí Toán Tin học
5 Sinh hoạt GDCD


Sinh hoạt

Lớp 10D4

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Ngoại ngữ 2 GDQP

Ngoại ngữ 2
2
Ngoại ngữ 2 Thể dục

Ngoại ngữ 2
3
Ngoại ngữ 2 Thể dục

Ngoại ngữ 2
4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Hóa học Toán Hóa học Tin học Vật lý
2 Địa lí Toán Công nghệ Địa lí Tin học Lịch sử
3 Ngoại ngữ 1 Toán Sinh học Anh TC Văn học Văn học
4 Ngoại ngữ 1 GDCD
Văn học Văn học Ngoại ngữ 1
5 Sinh hoạt Vật lý


Sinh hoạt

Lớp 10D5 

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Ngoại ngữ 22
Ngoại ngữ 2 GDQP


3
Ngoại ngữ 2 Thể dục


4

Thể dục


5

Buổi chiều 


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Ngoại ngữ 1 Địa lí Anh TC Hóa học Tin học
2 Văn học Ngoại ngữ 1 Toán Vật lý Địa lí Tin học
3 Văn học GDCD Toán Văn học Toán Hóa học
4 Ngoại ngữ 1 Lịch sử
Văn học Toán Sinh học
5 Sinh hoạt Vật lý


Sinh hoạt

 Lớp 10D6   

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2


GDQP

3


Thể dục

4


Thể dục

5

Buổi chiều 


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Toán Văn học Văn học Địa lí Ngoại ngữ 1
2 Tin học Văn học Anh TC Văn học GDCD Ngoại ngữ 1
3 Sinh học Địa lí Hóa học Ngoại ngữ 1 Vật lý Toán
4 Công nghệ Hóa học
Lịch sử Toán Toán
5 Sinh hoạt Vật lý


Sinh hoạt

Lớp 10D7     

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

Thể dục


2

Thể dục


3

GDQP


4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Địa lí Anh TC Ngoại ngữ 1 Lịch sử Hóa học
2 Văn học GDCD Tin học Ngoại ngữ 1 Hóa học Toán
3 Công nghệ Vật lý Tin học Văn học Ngoại ngữ 1 Toán
4 Địa lí Toán
Văn học Vật lý Sinh học
5 Sinh hoạt Toán


Sinh hoạt

Lớp 10D8       

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1Thể dục
2Thể dục
3GDQP
4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán GDCD Văn học Tin học Hóa học Công nghệ
2 Toán Anh TC Văn học Tin học Lịch sử Sinh học
3 Vật lý Hóa học Địa lí Văn học Toán Ngoại ngữ 1
4 Ngoại ngữ 1 Vật lý
Địa lí Toán Ngoại ngữ 1
5 Sinh hoạt Văn học


Sinh hoạt

Lớp 10D9          

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Thể dục
3 Thể dục
4 GDQP
5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn học Vật lý Văn học Địa lí Sinh học
2 Tin học Văn học Địa lí Văn học Hóa học Công nghệ
3 Toán Lịch sử Hóa học Vật lý GDCD Toán
4 Toán Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 1 Anh TC Toán
5 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1
Ngoại ngữ 1
Sinh hoạt

Lớp 10N1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
GDQP2
Thể dục3
Thể dục4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Văn học Toán Địa lí GDCD Toán
2 Sinh học Văn học Ngoại ngữ 1 Hóa học Địa lí Toán
3 Toán Vật lý Ngoại ngữ 1 Tin học Ngoại ngữ 1 Văn học
4 Vật lý Hóa học
Tin học Ngoại ngữ 1 Văn học
5 Sinh hoạt Lịch sử


Sinh hoạt


Bài liên quan