Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10


Thời khóa biểu khối 10 bắt đầu áp dụng từ ngày 18/02/2019

Lớp 10A1


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

Thể Dục

2

Thể Dục

3

GDQP

45Chiều

1

Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Ngữ Văn

2

Lịch Sử
Tin Học
Hóa Học
Lịch Sử
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn

3

Vật Lý
Toán
Công Nghệ
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học

4

Vật Lý
Toán

ATC
Địa Lý
Hóa Học

5

Sinh Hoạt


Toán
GDCD
Sinh Hoạt


Lớp 10A2


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

NN2 - Đức(2)

NN2 - Đức(2)2

NN2 - Đức(2)

NN2 - Đức(2)
GDQP


3

NN2 - Đức(2)

NN2 - Đức(2)
Thể Dục


4
Thể Dục


5Chiều

1

ATC
Ngoại Ngữ 1
Toán
GDCD
Hóa Học
Toán

2

Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Toán
Hóa Học
Địa Lý
Toán

3

Công Nghệ
Vật Lý
Hóa Học
Lịch Sử
Vật Lý
Ngữ Văn

4

Lịch Sử
Vật Lý

Tin Học
Sinh Học
Ngữ Văn

5

Sinh Hoạt


Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Sinh Hoạt


Lớp 10A3


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1
Thể Dục


2
Thể Dục


3
GDQP


45Chiều

1

Hóa Học
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
Vật Lý
Tin Học

2

ATC
Ngữ Văn
Toán
Hóa Học
Vật Lý
Tin Học

3

Toán
Địa Lý
Toán
GDCD
Sinh Học
Công Nghệ

4

Toán
Ngoại Ngữ 1

Lịch Sử
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử

5

Sinh HoạtNgoại Ngữ 1
Sinh Hoạt


Lớp 10A4


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12GDQP3Thể Dục4Thể Dục5Chiều

1

Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Công Nghệ
Ngữ Văn
Địa Lý
Lịch Sử

2

Toán
Ngoại Ngữ 1
Toán
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn

3

Toán
Vật Lý
Toán
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Tin Học

4

Hóa Học
ATC

Sinh Học
GDCD
Tin Học

5

Sinh Hoạt


Lịch Sử

Sinh Hoạt


Lớp 10A5


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

NN2 - Đức(3)

NN2 - Đức(3)2

NN2 - Đức(3)
GDQP
NN2 - Đức(3)3

NN2 - Đức(3)
Thể Dục
NN2 - Đức(3)4


Thể Dục
5Chiều

1

Lịch Sử
Toán
Lịch Sử
Tin Học
Toán
Công Nghệ

2

Ngữ Văn
Ngữ Văn
Vật Lý
Tin Học
Hóa Học
GDCD

3

Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Toán
Địa Lý
Hóa Học

4

ATC
Ngoại Ngữ 1

Toán
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý

5

Sinh Hoạt


Sinh Học

Sinh Hoạt


Lớp 10A6


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12
Thể Dục


3
Thể Dục


4
GDQP


5Chiều

1

Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Toán
Hóa Học
Vật Lý
GDCD

2

Hóa Học
Lịch Sử
Toán
Toán
Toán
Vật Lý

3

Sinh Học
Ngữ Văn
Ngữ Văn
ATC
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý

4

Công Nghệ
Ngữ Văn

Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử

5

Sinh Hoạt


Tin Học

Sinh Hoạt


Lớp 10D0


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

NN2 - Đức(1)
Thể Dục
NN2 - Đức(1)2

NN2 - Đức(1)
Thể Dục
NN2 - Đức(1)3

NN2 - Đức(1)
GDQP
NN2 - Đức(1)45Chiều

1

Vật Lý
Lịch Sử
Ngữ Văn
Vật Lý
Tin Học
Ngoại Ngữ 1

2

Ngữ Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Tin Học
Ngoại Ngữ 1

3

Toán
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử
Hóa Học
ATC
GDCD

4

Công Nghệ
Toán

Sinh Học
Hóa Học
Toán

5

Sinh Hoạt
ToánSinh Hoạt


Lớp 10D1


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1
NN2 - Đức(2)

NN2 - Đức(2)

2

GDQP


NN2 - Đức(2)

NN2 - Đức(2)

3

Thể Dục


NN2 - Đức(2)

NN2 - Đức(2)

4

Thể Dục

5Chiều

1

Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn
Tin Học
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1

2

Vật Lý
Địa Lý
Toán
Tin Học
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1

3

ATC
Vật Lý
Toán
Lịch Sử
Ngữ Văn
GDCD

4

Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1

Hóa Học
Ngữ Văn
Công Nghệ

5

Sinh HoạtToán
Sinh Hoạt


Lớp 10D2


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1


NN2 - Đức(3)


NN2 - Đức(3)

2


NN2 - Đức(3)


NN2 - Đức(3)
GDQP

3


NN2 - Đức(3)


NN2 - Đức(3)
Thể Dục

4


Thể Dục

5Chiều

1

Toán
Vật Lý
Toán
ATC
Sinh Học
GDCD

2

Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Ngữ Văn
Lịch Sử
Ngoại Ngữ 1
Công Nghệ

3

Lịch Sử
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Toán

4

Hóa Học
Địa Lý

Tin Học
Hóa Học
Toán

5

Sinh Hoạt


Tin Học

Sinh Hoạt


Lớp 10D3


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1Thể Dục2Thể Dục3GDQP45Chiều

1

Toán
Vật Lý
Toán
Lịch Sử
ATC
Ngữ Văn

2

Toán
Địa Lý
Toán
Ngoại Ngữ
Hóa Học
GDCD

3

Ngữ Văn
Tin Học
Công Nghệ
Ngoại Ngữ
Hóa Học
Lịch Sử

4

Ngữ Văn
Tin Học

Ngữ Văn
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1

5

Sinh Hoạt


Sinh Học

Sinh Hoạt


Lớp 10D4


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12


GDQP
3


Thể Dục
4


Thể Dục
5Chiều

1

Toán
Ngữ Văn
Sinh Học
Công Nghệ
Vật Lý
Tin Học

2

Toán
Vật Lý
Lịch Sử
Ngữ Văn
GDCD
Tin Học

3

Hóa Học
Toán
Toán
Ngữ Văn
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1

4

Ngữ Văn
Địa Lý

Ngoại Ngữ 1
ATC
Ngoại Ngữ 1

5

Sinh Hoạt
Lịch SửSinh Hoạt


Lớp 10D5


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

Thể Dục

2

Thể Dục

3

GDQP

45Chiều

1

Ngữ Văn
Toán
Toán
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1

2

Vật Lý
Toán
Toán
Sinh
ATC
Ngoại Ngữ 1

3

Lịch Sử
Lịch Sử
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Vật Lý
Công Nghệ

4

Hóa Học
Tin Học

Ngữ Văn
GDCD
Hóa Học

5

Sinh Hoạt
Tin HọcSinh Hoạt


Lớp 10D6


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1
Thể Dục


2
Thể Dục


3
GDQP


45Chiều

1

Tin Học
Lịch Sử
Ngữ Văn
Công Nghệ
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1

2

Tin Học
Toán
Ngữ Văn
ATC
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1

3

Hóa Học
Sinh Học
Toán
Vật Lý
Toán
Lịch Sử

4

Ngữ Văn
Vật Lý

Hóa Học
Toán
GDCD

5

Sinh Hoạt
Ngữ VănSinh Hoạt


Lớp 10D7


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1


Thể Dục

2


Thể Dục

3


GDQP

45Chiều

1

Công Nghệ
Tin Học
Hóa Học
Vật Lý
Địa Lý
Vật Lý

2

Lịch Sử
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
GDCD
Ngoại Ngữ 1
Sinh Học

3

Toán
ATC
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Ngữ Văn
Toán

4

Toán
Lịch Sử

Ngữ Văn
Ngữ văn
Toán

5

Sinh Hoạt


Ngữ Văn

Sinh Hoạt


Lớp 10D8


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12
GDQP


3
Thể Dục


4
Thể Dục


5Chiều

1

Toán
Công Nghệ
Toán
Toán
GDCD
Ngoại Ngữ 1

2

Hóa Học
ATC
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1

3

Lịch Sử
Ngoại Ngữ 1
Sinh Học
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn

4

Ngữ Văn
Lịch Sử

Hóa Học
Tin Học
Vật Lý

5

Sinh HoạtTin Học
Sinh Hoạt


Lớp 10N1


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12GDQP3Thể Dục4Thể Dục5Chiều

1

Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Toán
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1

2

Sinh Học
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Toán
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1

3

Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn
Vật Lý
Địa Lý
Ngữ Văn

4

Toán
Công Nghệ

Lịch Sử
Vật Lý
Ngữ Văn

5

Sinh HoạtGDCD
Sinh Hoạt

Bài liên quan