Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10


Thời khóa biểu khối 10 bắt đầu áp dụng từ ngày 01/6/2020

Lớp 10A1


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Công nghệ
Văn học
Vật lý
GDCD
Ngoại ngữ 1
Lịch sử
2
Toán
Hóa học
Vật lý
Văn học
Ngoại ngữ 1
Tin học
3
Toán
Hóa học
Toán
Văn học
Sinh học
Địa lí
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10A2


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Toán
Văn học
Địa lí
Vật lý
Sinh học
Toán
2
Toán
Văn học
Ngoại ngữ 1
Hóa học
GDCD
Lịch sử
3
Công nghệ
Ngoại ngữ 1
Văn học
Hóa học
Vật lý
Tin học
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10A3


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Hóa học
Địa lí
Sinh học
Văn học
Toán
Ngoại ngữ 1
2
Lịch sử
Văn học
Công nghệ
Hóa học
Toán
Tin học
3
Vật lý
Văn học
Toán
GDCD
Ngoại ngữ 1
Vật lý
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10A4


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Toán
Tin học
Hóa học
Sinh học
Ngoại ngữ 1
Vật lý
2
Toán
Văn học
Hóa học
Lịch sử
Ngoại ngữ 1
Vật lý
3
Công nghệ
Văn học
Văn học
Địa lí
GDCD
Toán
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10A5


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Vật lý
Văn học
Tin học
Địa lí
GDCD
Toán
2
Hóa học
Vật lý
Ngoại ngữ 1
Văn học
Công nghệ
Toán
3
Toán
Lịch sử
Ngoại ngữ 1
Văn học
Hóa học
Sinh học
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10A6 


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Toán
Công nghệ
Ngoại ngữ 1
Lịch sử
Địa lí
Vật lý
2
Toán
Hóa học
Văn học
Hóa học
Văn học
Ngoại ngữ 1
3
Vật lý
Toán
Sinh học
Tin học
Văn học
GDCD
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10D0

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1


Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

2


Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

3


Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

4


5


Buổi chiều


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh học
Toán
Văn học
Văn học
Hóa học
Ngoại ngữ 1
2
Vật lý
Toán
Văn học
GDCD
Hóa học
Ngoại ngữ 1
3
Địa lí
Công nghệ
Vật lý
Lịch sử
Toán
Tin học
4
Sinh hoạt

5


Lớp 10D1

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1

Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 22

Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 23

Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 24


5


Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Ngoại ngữ 1 Sinh học Văn học Hóa học Tin học
2 Lịch sử Văn học Địa lí Vật lý Hóa học Toán
3 Toán Văn học Công nghệ Vật lý Ngoại ngữ 1 Toán
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D2


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán GDCD Vật lý Toán Lịch sử Văn học
2 Công nghệ Tin học Sinh học Toán Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1
3 Văn học Địa lí Hóa học Vật lý Hóa học Văn học
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D3


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Hóa học Văn học Hóa học Tin học Văn học
2 Toán Địa lí Văn học Ngoại ngữ 1 Vật lý Công nghệ
3 Ngoại ngữ 1 Vật lý GDCD Sinh học Lịch sử Toán
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D4


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Văn học Toán Ngoại ngữ 1 Vật lý Văn học
2 Văn học Toán Tin học Lịch sử Địa lí Công nghệ
3 GDCD Hóa học Vật lý Hóa học Toán Ngoại ngữ 1
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D5  


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ 1 Địa lí Toán Sinh học
2 GDCD Văn học Công nghệ Vật lý Toán Văn học
3 Toán Tin học Hóa học Hóa học Ngoại ngữ 1 Văn học
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D6


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ 1 GDCD Vật lý Hóa học Sinh học
2 Công nghệ Ngoại ngữ 1 Toán Tin học Toán Văn học
3 Văn học Vật lý Toán Lịch sử Địa lí Văn học
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D7    


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Tin học Văn học Vật lý Ngoại ngữ 1 Văn học
2 Toán GDCD Vật lý Địa lí Lịch sử Văn học
3 Công nghệ Hóa học Hóa học Sinh học Toán Ngoại ngữ 1
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10D8


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Hóa học Văn học Tin học Địa lí GDCD
2 Toán Công nghệ Văn học Vật lý Lịch sử Vật lý
3 Toán Văn học Toán Sinh học Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1
4 Sinh hoạt
5

Lớp 10N1


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Ngoại ngữ 1 Hóa học Sinh học Vật lý Địa lí
2 Hóa học Ngoại ngữ 1 Văn học Toán Công nghệ GDCD
3 Vật lý Toán Văn học Toán Tin học Văn học
4 Sinh hoạt
5


Bài liên quan