Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 10

Thời khóa biểu khối 10


Thời khóa biểu khối 10 bắt đầu áp dụng từ ngày 15/08/2019

Lớp 10A1


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1


Thể Dục

2


Thể Dục

3


GDQP

45Chiều

1

ATC-
Vật Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Toán

2

GDCD
Vật Lý
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1
Sinh Học

3

Toán
Công Nghệ
Hóa Học
Địa Lý
Lịch Sử
Tin Học

4

Toán
Ngữ Văn

Hóa Học
Địa Lý
Tin Học

5

Sinh hoạt
Ngữ Văn

Toán

Sinh Hoạt


Lớp 10A2


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12


GDQP

3


Thể Duc

4


Thể Dục

5Chiều

1

Tin Học
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Sinh Học

2

Tin Học
Ngữ Văn
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử
Hóa Học

3

Toán
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Địa Lý
Vật Lý
Toán

4

Toán
Công Nghệ

GDCD
Vật Lý
Toán

5

Sinh Hoạt
Vật Lý

ATC

Sinh Hoạt


Lớp 10A3


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1Thể Dục2Thể Dục3GDQP45Chiều

1

GDCD
Toán
Toán
Hóa Học
Toán
Ngoại Ngữ 1

2

ATC
Lịch Sử
Toán
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1

3

Địa Lý
Vật Lý
Công Nghệ
Sinh Học
Ngữ Văn
Vật Lý

4

Vật Lý
Tin Học

Ngữ Văn
Ngữ Văn
Địa Lý

5

Sinh Hoạt
Tin HọcSinh Hoạt


Lớp 10A4


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

NN2-Tiếng Đức


NN2-Tiếng Đức


2

NN2-Tiếng Đức

GDQP
NN2-Tiếng Đức


3

NN2-Tiếng Đức

Thể Dục
NN2-Tiếng Đức


4Thể Dục5Chiều

1

Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Vật Lý
Tin Học
GDCD
Hóa Học

2

Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Công Nghệ
Tin Học
Ngữ Văn
Hóa Học

3

Toán
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
ATC
Ngữ Văn
Toán

4

Toán
Lịch Sử

Sinh Hoạc
Địa Lý
Toán

5

Sinh hoạt
Địa LýSinh hoạt


Lớp 10A5


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1
Thể Dục


2
Thể Dục


3
GDQP


45Chiều

1

Tin Học
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1

2

Tin Học
Vật Lý
Hóa Học
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1

3

Toán
Lịch Sử
Hóa Học
Sinh Học
GDCD
Toán

4

Toán
ATC

Địa Lý
Địa Lý
Toán

5

Sinh hoạt
Công NghệSinh hoạt


Lớp 10A6


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12
GDQP


3
Thể Dục


4
Thể Dục


5Chiều

1

Toán
ATC
Tin Học
GDCD
Ngữ Văn
Ngữ Văn

2

Toán
Công Nghệ
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Ngữ Văn
Hóa Học

3

Hóa Học
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Địa Lý
Vật Lý

4

Vật Lý
Toán

Lịch Sử
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1

5

Sinh Hoạt
ToánSinh hoạt


Lớp 10D0


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

Thể Dục

NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng Đức

2

Thể Dục

NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng Đức

3

GDQP

NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng Đức

45Chiều

1

Toán
Lịch Sử
Công Nghệ
Ngữ Văn
Hóa Học
Tin Học

2

Vật Lý
ATC
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Hóa Học
Tin Học

3

Ngoại Ngữ 1
GDCD
Ngữ Văn
Vật Lý
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1

4

Địa Lý
Toán

Địa Lý
Toán
Ngoại Ngữ 1

5

Sinh Hoạt
ToánSinh Hoạt


Lớp 10D1


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1


NN2-Tiếng Đức
NN2-Tiếng Đức2

GDQP
NN2-Tiếng Đức
NN2-Tiếng Đức3

Thể Dục
NN2-Tiếng Đức
NN2-Tiếng Đức4

Thể Dục

5Chiều

1

Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Toán
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Toán

2

Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Toán
GDCD
Sinh Học
Toán

3

ATC
Vật Lý
Địa Lý
Ngữ Văn
Hóa Học
Tin Học

4

Lịch Sử
Địa Lý

Ngữ Văn
Hóa Học
Tin Học

5

Sinh hoạt
Công NghệSinh hoạt


Lớp 10D2


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1
Thể Dục


2
Thể Dục


3
GDQP


45Chiều

1

Toán
Tin Học
Hóa Học
Địa Lý
Lịch Sử
Công Nghệ

2

Toán
Tin Học
Hóa Học
Sinh Học
ATC
Ngữ Văn

3

Ngữ Văn
Vật Lý
Vật Lý
Toán
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn

4

Ngữ Văn
Địa Lý

Toán
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1

5

Sinh Hoạt
GDCDSinh Hoạt


Lớp 10D3


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12
GDQP


3
Thể Dục


4
Thể Dục


5Chiều

1

Toán
GDCD
Công Nghệ
Sinh Học
ATC
Toán

2

Toán
Vật Lý
Ngữ Văn
Địa Lý
Vật Lý
Toán

3

Lịch Sử
Địa Lý
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Ngữ Văn

4

Ngoại Ngữ 1
Tin Học

Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Ngữ Văn

5

Sinh Hoạt
Tin HọcSinh Hoạt


Lớp 10D4


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

Thể Dục

2

Thể Dục

3

GDQP

45Chiều

1

Ngoại Ngữ 1
Toán
Toán
Ngoại Ngữ 1
Toán
Hóa Học

2

Hóa Học
Toán
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Ngữ Văn

3

GDCD
Địa Lý
Ngữ Văn
Lịch Sử
Vật Lý
Ngữ Văn

4

Sinh Học
Tin Học

ATC
Vật Lý
Công Nghệ

5

Sinh Hoạt
Tin HọcSinh Hoạt


Lớp 10D5


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12


GDQP
3


Thể Dục
4


Thể Dục
5Chiều

1

Vật Lý
Ngữ Văn
Công Nghệ
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1

2

Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1

3

Ngữ Văn
ATC
Toán
Tin Học
Hóa Học
Toán

4

Sinh Học
GDCD

Tin Học
Hóa Học
Toán

5

Sinh Hoạt
Lịch SửSinh Hoạt


Lớp 10D6


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12Thể Dục3Thể Dục4GDQP5Chiều

1

Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Địa Lý
Công Nghệ
Ngữ Văn

2

Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Toán
Lịch Sử
Toán
Ngữ Văn

3

Ngữ Văn
Tin Học
Toán
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Sinh Học

4

Ngữ Văn
Địa Lý

GDCD
ATC
Vật Lý

5

Sinh Hoạt
ToánSinh Hoạt


Lớp 10D7


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1


Thể Dục
2


Thể Dục
3


GDQP
45Chiều

1

Toán
Địa Lý
Lịch Sử
Địa Lý
Toán
Sinh Học

2

Toán
GDCD
Ngữ Văn
ATC
Toán
Công Nghệ

3

Vật Lý
Hóa Học
Ngữ Văn
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1

4

Ngữ Văn
Tin Học

Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn

5

Sinh Hoạt
Tin HọcSinh hoạt


Lớp 10D8


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

12

GDQP

3

Thể Dục

4

Thể Dục

5Chiều

1

Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Địa Lý
Vật Lý

2

Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Tin Học
GDCD
Toán

3

Toán
Công Nghệ
Ngữ Văn
Vật Lý
ATC
Toán

4

Toán
Ngữ Văn

Địa Lý
Lịch Sử
Sinh Học

5

Sinh Hoạt
Ngữ VănSinh Hoạt


Lớp 10N1


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

1

Thể Dục

2

Thể Dục

3

GDQP

45Chiều

1

Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1

2

Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Vật Lý
Địa Lý
Ngữ Văn

3

Công Nghệ
Toán
Lịch Sử
GDCD
Toán
Ngữ Văn

4

Vật Lý
Toán

Hóa Học
Toán
Sinh Học

5

Sinh Hoạt
Hóa HọcSinh Hoạt

Bài liên quan