Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11


Thời khóa biểu khối 11 bắt đầu áp dụng từ ngày 07/9/2020

Lớp 11A1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ 1 Vật lý
2 Vật lý Toán Địa lí Hóa học Ngoại ngữ 1 Công nghệ
3 Ngoại ngữ 1 Văn học Sinh học Văn học Anh TC Lịch sử
4 Hóa học Văn học Tin học Văn học GDCD Toán
5 Hóa học
Tin học
Công nghệ Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

3 GDQP Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

4 Thể dục Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

5 Thể dục
Lớp 11A2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán Địa lí Công nghệ Lịch sử
2 Ngoại ngữ 1 Vật lý Toán Anh TC Ngoại ngữ 1 Sinh học
3 Ngoại ngữ 1 Văn học Văn học Hóa học Vật lý Tin học
4 Toán Văn học Văn học Hóa học Vật lý Tin học
5 Toán
Công nghệ
GDCD Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
GDQP3
Thể dục4
Thể dục5

Lớp 11A3

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Ngoại ngữ 1 Toán Văn học Công nghệ
2 Anh TC Lịch sử Công nghệ Toán Văn học GDCD
3 Hóa học Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ 1 Vật lý
4 Vật lý Toán Văn học Tin học Ngoại ngữ 1 Hóa học
5 Vật lý
Sinh học

Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Thể dục
3 Thể dục
4 GDQP
5

Lớp 11A4

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Công nghệ Lịch sử Anh TC GDCD
2 Vật lý Hóa học Vật lý Hóa học Công nghệ Toán
3 Toán Văn học Vật lý Văn học Ngoại ngữ 1 Toán
4 Toán Văn học Tin học Văn học Ngoại ngữ 1 Sinh học
5 Ngoại ngữ 1
Tin học

Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
3

Ngoại ngữ 2 GDQP
Ngoại ngữ 2
4

Ngoại ngữ 2 Thể dục
Ngoại ngữ 2
5

Ngoại ngữ 2 Thể dục
Ngoại ngữ 2

Lớp 11A5

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1 Văn học Lịch sử Toán Tin học
2 Vật lý Ngoại ngữ 1 Văn học Hóa học Toán Tin học
3 Vật lý Hóa học Địa lí Ngoại ngữ 1 Công nghệ Sinh học
4 Toán Vật lý Công nghệ Anh TC Văn học GDCD
5 Toán


Văn học Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2

3
GDQP4
Thể dục5
Thể dụcLớp 11A6

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Vật lý Anh TC Toán Lịch sử
2 Văn học Địa lí Văn học Ngoại ngữ 1 Toán Văn học
3 Văn học Ngoại ngữ 1 Công nghệ Toán GDCD Vật lý
4 Tin học Ngoại ngữ 1 Sinh học Toán Công nghệ Vật lý
5 Tin học
Hóa học

Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
Thể dục3
Thể dục4
GDQP5

Lớp 11D0

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Văn học Hóa học Ngoại ngữ 1 Toán
2 Ngoại ngữ 1 Văn học Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ 1 Toán
3 Công nghệ Vật lý Toán Anh TC Địa lí Công nghệ
4 Tin học Hóa học Toán GDCD Sinh học Văn học
5 Tin họcSinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
Ngoại ngữ 2
Thể dục Ngoại ngữ 2
3
Ngoại ngữ 2
Thể dục Ngoại ngữ 2
4
Ngoại ngữ 2
GDQP Ngoại ngữ 2
5
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

Lớp 11D1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Ngoại ngữ 1 Văn học Ngoại ngữ 1 Tin học
2 Toán Văn học Ngoại ngữ 1 Văn học Anh TC Tin học
3 Toán Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lí Toán
4 Công nghệ Công nghệ Hóa học Vật lý GDCD Toán
5 Vật lýSinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2 Thể dục
3 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2 Thể dục
4 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2 GDQP
5 Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

Lớp 11D2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Toán Công nghệ Ngoại ngữ 1 Sinh học
2 Toán Công nghệ Toán Toán Ngoại ngữ 1 Văn học
3 Anh TC Văn học Vật lý GDCD Hóa học Văn học
4 Tin học Văn học Ngoại ngữ 1 Hóa học Địa lí Lịch sử
5 Tin họcSinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

3
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2 GDQP
4
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2 Thể dục
5Thể dục

Lớp 11D3

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Thể dục2
Thể dục3
GDQP4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh TC Toán Toán Văn học Văn học Công nghệ
2 Văn học Toán Toán Hóa học Văn học Lịch sử
3 Ngoại ngữ 1 Vật lý Vật lý Tin học Địa lí Hóa học
4 Ngoại ngữ 1 Sinh học
Tin học GDCD Ngoại ngữ 1
5 Sinh hoạt Công nghệ


Sinh hoạt

Lớp 11D4

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2


GDQP

3


Thể dục

4


Thể dục

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Công nghệ Văn học GDCD Công nghệ Địa lí Toán
2 Ngoại ngữ 1 Văn học Vật lý Lịch sử Anh TC Toán
3 Tin học Vật lý Sinh học Văn học Toán Văn học
4 Tin học Ngoại ngữ 1
Hóa học Toán Hóa học
5 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1


Sinh hoạt

Lớp 11D5

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

Ngoại ngữ 2 Thể dục

2

Ngoại ngữ 2 Thể dục

3

Ngoại ngữ 2 GDQP

4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Toán Hóa học Địa lí Toán Ngoại ngữ 1
2 Công nghệ Vật lý Văn học Công nghệ Toán Văn học
3 Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ 1 GDCD Lịch sử
4 Sinh học Tin học
Ngoại ngữ 1 Anh TC Vật lý
5 Sinh hoạt Tin học


Sinh hoạt

Lớp 11D6

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1


Ngoại ngữ 2 Thể dục
2


Ngoại ngữ 2 Thể dục
3


Ngoại ngữ 2 GDQP
4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Ngoại ngữ 1 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ 1 Hóa học
2 Tin học Địa lí Vật lý Văn học Ngoại ngữ 1 Công nghệ
3 Anh TC Công nghệ GDCD Văn học Toán Vật lý
4 Văn học Toán
Lịch sử Toán Văn học
5 Sinh hoạt Toán


Sinh hoạt

Lớp 11D7

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

Thể dục


2

Thể dục


3

GDQP


4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn học Vật lý Sinh học Lịch sử Văn học Công nghệ
2 Toán Ngoại ngữ 1 GDCD Công nghệ Văn học Vật lý
3 Địa lí Ngoại ngữ 1 Văn học Tin học Anh TC Ngoại ngữ 1
4 Hóa học Toán
Tin học Toán Hóa học
5 Sinh hoạt Toán


Sinh hoạt

Lớp 11D8

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
GDQP
3
Thể dục
4
Thể dục
5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Sinh học Vật lý Tin học Ngoại ngữ 1 Lịch sử
2 Anh TC Hóa học Văn học Tin học Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1
3 Toán Văn học Văn học Công nghệ Hóa học Công nghệ
4 Toán Văn học
GDCD Toán Toán
5 Sinh hoạt Vật lý


Sinh hoạt

Lớp 11N1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Thể dục
2
Thể dục
3
GDQP
4

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Hóa học Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Sinh học
2 Toán Toán Hóa học Địa lí Ngoại ngữ 1 Tin học
3 Văn học Toán Vật lý Lịch sử Văn học Tin học
4 Văn học Vật lý
Công nghệ Văn học Công nghệ
5 Sinh hoạt GDCD


Sinh hoạt


Bài liên quan