Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 11

Thời khóa biểu khối 11


Thời khóa biểu khối 11 bắt đầu áp dụng từ ngày 01/6/2020

Lớp 11A1


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Lịch sử
Địa lí
Văn học
GDCD
Công nghệ
Vật lý
2
Ngoại ngữ 1
Tin học
Sinh học
Văn học
Toán
Hóa học
3
Ngoại ngữ 1
Toán
Toán
Văn học
Hóa học
Vật lý
4
Sinh hoạt

5


Lớp 11A2


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Vật lý
Ngoại ngữ 1
Toán
Tin học
Hóa học
Văn học
2
Vật lý
Ngoại ngữ 1
Toán
Văn học
Công nghệ
Lịch sử
3
GDCD
Địa lí
Sinh học
Văn học
Toán
Hóa học
4
Sinh hoạt

5


Lớp 11A3


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Tin học
Vật lý
Toán
Ngoại ngữ 1
Sinh học
Lịch sử
2
GDCD
Vật lý
Văn học
Ngoại ngữ 1
Văn học
Toán
3
Hóa học
Địa lí
Văn học
Hóa học
Công nghệ
Toán
4
Sinh hoạt

5


Lớp 11A4


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
GDCD
Địa lí
Toán
Văn học
Toán
Vật lý
2
Sinh học
Ngoại ngữ 1
Toán
Công nghệ
Hóa học
Văn học
3
Tin học
Ngoại ngữ 1
Vật lý
Lịch sử
Hóa học
Văn học
4
Sinh hoạt

5


Lớp 11A5

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Ngoại ngữ 2


Ngoại ngữ 2


2
Ngoại ngữ 2


Ngoại ngữ 2


3
Ngoại ngữ 2


Ngoại ngữ 2


4
Ngoại ngữ 2


Ngoại ngữ 2


5


Buổi chiều


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Ngoại ngữ 1
Toán
Sinh học
Văn học
Văn học
Hóa học
2
Vật lý
Toán
Công nghệ
GDCD
Văn học
Vật lý
3
Hóa học
Tin học
Ngoại ngữ 1
Địa lí
Toán
Lịch sử
4
Sinh hoạt

5


Lớp 11A6


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Văn học
Toán
Vật lý
Hóa học
Hóa học
Ngoại ngữ 1
2
Văn học
Toán
Vật lý
Tin học
Địa lí
Ngoại ngữ 1
3
Lịch sử
GDCD
Văn học
Công nghệ
Toán
Sinh học
4
Sinh hoạt

5


Lớp 11D0

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

2
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

3
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

4
Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2

5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Vật lý Công nghệ Lịch sử Vật lý Ngoại ngữ 1
2 Toán Địa lí Văn học Sinh học Hóa học Ngoại ngữ 1
3 Hóa học Tin học Văn học GDCD Văn học Toán
4 Sinh hoạt
5

Lớp 11D1

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Toán
Công nghệ
Vật lý
Toán
Hóa học
2
Văn học
Toán
Tin học
Ngoại ngữ 1
Sinh học
Văn học
3
Hóa học
Ngoại ngữ 1
Địa lí
Lịch sử
GDCD
Văn học
4
Vật lý

5


Buổi chiều


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1


2

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2


3

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2


4

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2


5

Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2


Lớp 11D2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Hóa học Toán Văn học Địa lí Văn học
2 GDCD Toán Tin học Sinh học Ngoại ngữ 1 Văn học
3 Lịch sử Toán Công nghệ Vật lý Ngoại ngữ 1 Hóa học
4 Vật lý
5

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
3
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
4
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2
5
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2

Lớp 11D3


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Văn học Địa lí Vật lý Ngoại ngữ 1
2 Sinh học Toán Văn học Vật lý GDCD Ngoại ngữ 1
3 Văn học Toán Công nghệ Lịch sử Tin học Hóa học
4 Hóa học
5

Lớp 11D4


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Toán Ngoại ngữ 1 Công nghệ Văn học
2 Lịch sử Hóa học Toán Ngoại ngữ 1 Địa lí Văn học
3 Vật lý Hóa học Tin học Sinh học Vật lý Toán
4 GDCD
5

Lớp 11D5


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1 Địa lí Vật lý Sinh học Toán
2 Vật lý Ngoại ngữ 1 Hóa học Văn học Công nghệ Toán
3 GDCD Văn học Toán Văn học Hóa học Lịch sử
4 Tin học
5

Lớp 11D6


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Tin học Hóa học Ngoại ngữ 1 Toán
2 Văn học Toán Công nghệ Vật lý Ngoại ngữ 1 GDCD
3 Vật lý Văn học Địa lí Hóa học Sinh học Văn học
4 Lịch sử
5

Lớp 11D7


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Hóa học Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ 1
2 Văn học Công nghệ Văn học Sinh học Tin học Ngoại ngữ 1
3 Toán Địa lí Văn học Hóa học GDCD Vật lý
4 Toán
5

Lớp 11D8


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1 Văn học Sinh học Toán GDCD
2 Lịch sử Toán Địa lí Vật lý Hóa học Vật lý
3 Tin học Toán Hóa học Ngoại ngữ 1 Công nghệ Văn học
4 Văn học
5

Lớp 11N1


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Công nghệ Sinh học Vật lý Văn học
2 Hóa học Toán Ngoại ngữ 1 Văn học Vật lý Toán
3 Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ 1 Văn học Địa lí GDCD
4 Tin học
5


Bài liên quan