Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 12 học trực tuyến từ ngày 23/3/2020

Thời khóa biểu khối 12 học trực tuyến từ ngày 23/3/2020


Thời khóa biểu khối 12 bắt đầu áp dụng từ ngày 23/3/2020

Lớp 12A1


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
GDQP
Ngữ văn
Hóa Học
Sinh Học
Toán
Tiết 2
Toán
Toán
Ngữ văn
Hóa Học
GDCD
Toán
Tiết 3
Toán
Vật lý
Lịch sử
Ngữ Văn
Thể Dục
Vật Lý
Tiết 4
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Công nghệ
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Vật Lý
Tiết 5
Ngoại Ngữ 1
Tin học
Địa lý
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12A2


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7


Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Ngoại ngữ 1
Công nghệ
Ngoại Ngữ 1
GDQP
Toán
Tiết 2
Toán
Ngữ văn
Tin Học
Ngoại ngữ 1
Địa Lý
Toán
Tiết 3
Toán
Ngữ văn
Tin Học
Địa Lý
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 4
Sinh Học
Vật lý
Vật Lý
Hóa Học
Thể Dục
Hóa Học
Tiết 5
GDCD
Vật lý
Lịch sử
Ngữ Văn
Toán
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12A3


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Toán
Toán
Hóa Học
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Hóa Học
Toán
Toán
Ngữ Văn
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Công nghệ
Địa Lý
Ngoại ngữ 1
Địa Lý
Vật Lý
Toán
Tiết 4
Lịch Sử
Ngữ Văn
Vật Lý
GDCD
Tin Học
Hóa Học
Tiết 5
Sinh Học
Ngữ Văn
Vật Lý
GDQP
Tin Học
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12A4


Tiết 
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Thể Dục
Vật Lý
GDCD
Vật Lý
Lịch Sử
Tiết 2
Sinh Học
Thể Dục
Vật Lý
Địa lý
Toán
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Toán
Hóa Học
Ngữ Văn
Công Nghệ
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Tiết 4
Toán
Địa Lý
Toán
Ngữ Văn
Tin Học
Hóa Học
Tiết 5
Ngoại Ngữ 1
GDQP
Toán
Ngữ Văn
Tin Học
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D0


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Toán
Hóa học
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Tiết 2
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Địa lý
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử
Tiết 3
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1
Ngữ văn
Hóa Học
Toán
Toán
Tiết 4
Công Nghệ
Tin Học
Ngữ văn
Ngữ Văn
Toán
Toán
Tiết 5
GDQP
Tin Học
Vật lý
Ngữ Văn
GDCD
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 3
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 4
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 5
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng Đức
Lớp 12D1


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Vật Lý
Ngữ Văn
Tin Học
GDQP
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Ngữ Văn
Tin Học
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Công nghệ
Thể Dục
Toán
Lịch Sử
Tiết 4
Toán
Ngữ Văn
Vật lý
Thể Dục
Toán
Toán
Tiết 5
Toán
Ngữ Văn
GDCD
Hóa Học
Sinh Học
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 3
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 4
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 5
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng Đức
Lớp 12D2


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Tin Học
Địa lý
Công Nghệ
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Tiết 2
Ngữ Văn
Tin Học
Hóa học
Lịch Sử
Ngoại Ngữ 1
Sinh Học
Tiết 3
Ngữ Văn
Vât Lý
GDCD
Thể Dục
Toán
Toán
Tiết 4
Toán
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Thể Dục
Toán
Địa Lý
Tiết 5
Toán
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
GDQP
Ngữ Văn
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 3
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 4
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng ĐứcTiết 5
NN2-Tiếng Đức

NN2-Tiếng Đức
Lớp 12D3


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Toán
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Sinh Học
Toán
Ngoại Ngữ 1
Toán
Thể Dục
Lịch Sử
Tiết 3
Ngữ Văn
Toán
Vật lý
Hóa Học
GDCD
Ngữ Văn
Tiết 4
Ngữ Văn
Vật Lý
Địa lý
Tin Học
Địa Ly
Ngữ Văn
Tiết 5
Toán
GDQP
Công nghệ
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D4


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Toán
Công nghệ
Ngoại ngữ 1
Địa lý
Ngữ Văn
Tiết 2
GDCD
Toán
Lịch Sử
Ngoại ngữ 1
Hóa học
Ngữ Văn
Tiết 3
Toán
Vật Lý
Thể Dục
Toán
Địa lý
Ngoại Ngữ 1
Tiết 4
Toán
Ngữ Văn
Thể Dục
GDQP
Tin học
Ngoại Ngữ 1
Tiết 5
Sinh Học
Ngữ Văn
Vật lý
Hóa học
Tin học
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D5


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh hoạt
Vật Lý
Thể Dục
Địa lý
Tin học
Công nghệ
Tiết 2
Ngữ Văn
Địa lý
Thể Dục
GDCD
Tin học
Lịch sử
Tiết 3
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Vật lý
Toán
Ngoại ngữ 1
Hóa học
Tiết 4
Toán
Toán
Ngữ văn
Toán
Ngoại ngữ 1
Sinh học
Tiết 5
Hóa Học
Toán
Ngữ văn
Ngoại ngữ 1
GDQP
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D6


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Sinh Học
Toán
GDQP
Ngữ Văn
Hóa học
Tiết 2
Tin Học
Vật Lý
Toán
Địa Lý
Ngữ Văn
Công nghệ
Tiết 3
Tin Học
Lịch Sử
Ngữ văn
GDCD
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 4
Hóa Học
Toán
Ngữ văn
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 5
Địa Lý
Toán
Vật lý
Ngoại Ngữ 1
Toán
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D7


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Thể Dục
Toán
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Hóa Học
Tiết 2
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Toán
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Hóa Học
Tiết 3
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Công nghệ
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Địa Lý
Tiết 4
Sinh Học
Tin Học
GDQP
Ngữ Văn
Toán
Lịch Sử
Tiết 5
Toán
Tin Học
Địa lý
GDCD
Toán
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D8


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh hoạt
Vật lý
Thể Dục
Vật lý
Toán
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Địa Lý
Ngoại ngữ 1
Thể Dục
Công nghệ
Toán
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Lịch Sử
Toán
Sinh Học
Ngoại ngữ 1
Địa lý
Hóa Học
Tiết 4
Tin Học
Ngữ Văn
Toán
GDCD
Ngữ Văn
GDQP
Tiết 5
Tin Học
Ngữ Văn
Toán
Hóa học
Ngữ Văn
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12N1


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Toán
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Thể Dục
Toán
Tiết 2
Toán
Toán
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Thể Dục
Toán
Tiết 3
Ngữ Văn
GDCD
Ngữ Văn
Hóa Học
Vật Lý
Lịch Sử
Tiết 4
Ngoại Ngữ 1
GDQP
Tin Học
Vật Lý
Địa Lý
Công Nghệ
Tiết 5
Ngoại Ngữ 1
Sinh Học
Tin Học
Địa Lý
Hóa Học
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12N2


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
GDCD
Ngữ Văn
Thể Dục
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Ngữ Văn
Vật lý
Ngữ Văn
Thể Dục
Tin Học
Địa Lý
Tiết 3
Ngoại Ngữ 1
Sinh Học
Hóa Học
Lịch Sử
Hóa Học
Ngữ Văn
Tiết 4
Ngoại Ngữ 1
Toán
Địa Lý
Toán
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Tiết 5
Toán
Toán
GDQP
Toán
Công Nghệ
Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5


Bài liên quan