Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12


Thời khóa biểu khối 12 bắt đầu áp dụng từ ngày 18/02/2019

Lớp 12A1


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Thể Dục
Toán
Ngoại Ngữ 1
Công Nghệ
Sinh Học
Tiết 2
Toán
Thể Dục
Toán
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Toán
Tiết 3
Lịch Sử
Hóa Học
Địa Lý
Ngữ Văn
Tin Học
Toán
Tiết 4
Hóa Học
Vật Lý
Ngữ Văn
GDCD
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Tiết 5
Hóa Học
Vật Lý
Ngữ Văn
Vật Lý

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12A2


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7


Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Hóa Học
GDCD
Toán
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Toán
Hóa Học
 Địa Lý
Toán
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Hóa Học
Thể Dục
Ngữ Văn
Công Nghệ
Tin Học
Toán
Tiết 4
Vật Lý
Thể Dục
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Toán
Tiết 5
Lịch Sử
Vật Lý
Vật Lý
Địa Lý

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12A3


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Toán
Ngữ Văn
Sinh Học
Địa Lý
Toán
Tiết 2
Hóa Học
Vật Lý
Ngữ Văn
Vật Lý
Công Nghệ
Toán
Tiết 3
Ngữ Văn
Hóa Học
Thể Dục
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1
Tiết 4
Toán
GDCD
Thể Dục
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1
Tiết 5
Toán
Lịch Sử
Địa Lý
Tin Học

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12A4


Tiết 
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Vật Lý
Vật Lý
Công Nghệ
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Ngữ Văn
Địa Lý
Ngữ Văn
GDCD
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Hóa Học
Lịch Sử
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Toán
Tiết 4
Tin Học
Vật Lý
Toán
Hóa Học
Toán
Toán
Tiết 5
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Toán
Sinh Học

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D0


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Tin Học
Toán
Toán
Sinh Học
Địa Lý
Tiết 2
Địa Lý
Tin Học
Toán
Toán
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Tiết 3
Công Nghệ
Toán
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Lịch Sử
Vật Lý
Tiết 4
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Thể Dục
Hóa Học
Hóa Học
Tiết 5
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Ngữ Văn
GDCD

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2

NN2-Đức(1)

NN2-Đức(1)


Tiết 3

NN2-Đức(1)

NN2-Đức(1)


Tiết 4

NN2-Đức(1)

NN2-Đức(1)


Tiết 5

NN2-Đức(1)

NN2-Đức(1)Lớp 12D1


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Toán
Thể Dục
Hóa Học
Tiết 2
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
GDCD
Toán
Thể Dục
Hóa Học
Tiết 3
Tin Học
Công Nghệ
Vật Lý
Sinh Học
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử
Tiết 4
Toán
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Tiết 5
Toán
Toán
Ngữ Văn
Ngữ Văn

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2

NN2-Đức(2)


NN2-Đức(2)

Tiết 3

NN2-Đức(2)


NN2-Đức(2)

Tiết 4

NN2-Đức(2)


NN2-Đức(2)

Tiết 5

NN2-Đức(2)


NN2-Đức(2)


Lớp 12D2


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Thể Dục
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Tiết 2
Toán
Thể Dục
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Tiết 3
Ngữ Văn
Sinh Học
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Toán
Địa Lý
Tiết 4
Ngữ Văn
Lịch Sử
Toán
Công Nghệ
Toán
Hóa Học
Tiết 5
Hóa Học
GDCD
Toán
Vật Lý

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2

NN2-Đức(3)

NN2-Đức(3)


Tiết 3

NN2-Đức(3)

NN2-Đức(3)


Tiết 4

NN2-Đức(3)

NN2-Đức(3)


Tiết 5

NN2-Đức(3)

NN2-Đức(3)Lớp 12D3


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Vật Lý
Tiết 2
Toán
Công Nghệ
Ngoai Ngữ 1
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Tiết 3
GDCD
Toán
Hóa Học
Sinh Học
Thể Dục
Toán
Tiết 4
Ngữ Văn
Toán
Tin Học
Ngữ Văn
Thể Dục
Toán
Tiết 5
Ngữ Văn
Lịch Sử
Tin Học
Ngữ Văn

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D4


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Ngữ Văn
Ngữ Văn
GDCD
Toán
Toán
Tiết 2
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Ngữ Văn
Tin Học
Toán
Địa Lý
Tiết 3
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Toán
Tin Học
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Tiết 4
Địa Lý
Thể Dục
Toán
Lịch Sử
Công Nghệ
Ngoại Ngữ 1
Tiết 5
Hóa Học
Vật Lý
Sinh Học
Hóa Học

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D5


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Toán
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Hóa Học
Tiết 2
Vật Lý
Toán
Ngữ Văn
Địa Lý
Vật Lý
Ngữ Văn
Tiết 3
Hóa Học
Địa Lý
GDCD
Thể Dục
Toán
Ngữ Văn
Tiết 4
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Thể Dục
Toán
Toán
Tiết 5
Ngoại Ngữ 1
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Công Nghệ

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D6


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Ngoại Ngữ 1
Toán
Thể Dục
GDCD
Toán
Tiết 2
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Toán
Thể Dục
Địa Lý
Toán
Tiết 3
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
Hóa Học
Sinh Học
Tin Học
Tiết 4
Ngữ Văn
Công Nghệ
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Lịch Sử
Tin Học
Tiết 5
Vật Lý
Toán
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D7


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Toán
Hóa Học
Tiết 2
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Toán
Tin Học
Tiết 3
Địa Lý
Địa Lý
Toán
Lịch Sử
Hóa Học
Tin Học
Tiết 4
Vật Lý
Toán
Toán
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
Tiết 5
Công Nghệ
Sinh Học
GDCD
Ngữ Văn

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12D8


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Hóa Học
Ngữ Văn
Thể Dục
Sinh Học
Lịch Sử
Tiết 2
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngữ Văn
Thể Dục
GDCD
Hóa Học
Tiết 3
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Toán
Ngữ Văn
Công Nghệ
Toán
Tiết 4
Toán
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Ngoại Ngữ 1
Địa Lý
Toán
Tiết 5
Toán
Địa Lý
Tin Học
Ngoại Ngữ 1

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12N1


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Thể Dục
Toán
Toán
Công Nghệ
Toán
Tiết 2
Toán
Thể Dục
Vật Lý
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lý
Tiết 3
Toán
Hóa Học
Địa Lý
Vật Lý
GDCD
Ngữ Văn
Tiết 4
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Ngữ Văn
Tiết 5
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Ngữ Văn
Ngoại Ngữ 1

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5Lớp 12N2


Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Sáng
Tiết 1
Sinh Hoạt
Công Nghệ
Toán
Địa Lý
Ngoại Ngữ 1
Ngữ Văn
Tiết 2
Ngữ Văn
Vật Lý
Ngoại Ngữ 1
Hóa Học
Ngoại Ngữ 1
Lịch Sử
Tiết 3
Toán
Thể Dục
Ngoại Ngữ 1
Tin Học
Ngữ Văn
Toán
Tiết 4
Toán
Thể Dục
GDCD
Tin Học
Ngữ Văn
Toán
Tiết 5
Vật Lý
Địa Lý
Hóa Học
Sinh Học

Sinh Hoạt
Chiều
Tiết 1


Tiết 2


Tiết 3


Tiết 4


Tiết 5


Bài liên quan