Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12


Thời khóa biểu khối 12 bắt đầu áp dụng từ ngày 11/5/2020

Lớp 12A1


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Sinh học
Văn học
Hóa học
Toán
Vật lý
2
Ngoại ngữ 1
Sinh học
Văn học
Hóa học
Toán
Vật lý
3
Ngoại ngữ 1

Văn học

Toán

4
Ngoại ngữ 1

5


Lớp 12A2


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Hóa học
Ngoại ngữ 1
Vật lý
Văn học
Sinh học
2
Toán
Hóa học
Ngoại ngữ 1
Vật lý
Văn học
Sinh học
3
Toán

Ngoại ngữ 1

Văn học

4
Toán

5


Lớp 12A3


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Hóa học
Ngoại ngữ 1
Vật lý
Toán
Sinh học
2
Văn học
Hóa học
Ngoại ngữ 1
Vật lý
Toán
Sinh học
3
Văn học

Ngoại ngữ 1

Toán

4
Văn học

5


Lớp 12A4


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Vật lý
Ngoại ngữ 1
Sinh học
Toán
Hóa học
2
Văn học
Vật lý
Ngoại ngữ 1
Sinh học
Toán
Hóa học
3
Văn học

Ngoại ngữ 1

Toán

4
Văn học

5


Lớp 12D0

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Địa lí
Toán
GDCD
Văn học

2
Ngoại ngữ 1
Địa lí
Toán
GDCD
Văn học

3
Ngoại ngữ 1

Toán

Văn học
Lịch sử
4
Ngoại ngữ 1
Lịch sử
5


Buổi chiều


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1


2
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 23
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 24
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 25
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2Lớp 12D1

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt

Toán
Lịch sử
Ngoại ngữ 1
GDCD
2
Văn học

Toán
Lịch sử
Ngoại ngữ 1
GDCD
3
Văn học
Địa lí
Toán

Ngoại ngữ 1

4
Văn học
Địa lí
5


Buổi chiều


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1


2
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 23
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 24
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 25
Ngoại ngữ 2

Ngoại ngữ 2Lớp 12D2

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt

Toán
Lịch sử
Văn học
Địa lí
2
Ngoại ngữ 1

Toán
Lịch sử
Văn học
Địa lí
3
Ngoại ngữ 1
GDCD
Toán

Văn học

4
Ngoại ngữ 1
GDCD
5


Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


3 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


4 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


5 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


Lớp 12D3


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Toán Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử
2 Văn học GDCD Toán Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử
3 Văn học
Toán
Ngoại ngữ 1
4 Văn học
5

Lớp 12D4


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử Văn học
2 Toán Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử Văn học
3 Toán
Ngoại ngữ 1
Văn học GDCD
4 ToánGDCD
5

Lớp 12D5


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Văn học GDCD Ngoại ngữ 1 Lịch sử
2 Toán Địa lí Văn học GDCD Ngoại ngữ 1 Lịch sử
3 Toán
Văn học
Ngoại ngữ 1
4 Toán
5

Lớp 12D6


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Toán
Văn học Địa lí
2 Ngoại ngữ 1 Lịch sử Toán
Văn học Địa lí
3 Ngoại ngữ 1
Toán GDCD Văn học
4 Ngoại ngữ 1

GDCD

5

Lớp 12D7


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Văn học Lịch sử Ngoại ngữ 1
2 Toán GDCD Văn học Lịch sử Ngoại ngữ 1
3 Toán
Văn học
Ngoại ngữ 1 Địa lí
4 ToánĐịa lí
5

Lớp 12D8


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Ngoại ngữ 1
Văn học GDCD
2 Toán Lịch sử Ngoại ngữ 1
Văn học GDCD
3 Toán
Ngoại ngữ 1 Địa lí Văn học
4 Toán

Địa lí

5

Lớp 12N1


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Địa lí Văn học
Toán Lịch sử
2 Ngoại ngữ 1 Địa lí Văn học
Toán Lịch sử
3 Ngoại ngữ 1
Văn học GDCD Toán
4 Ngoại ngữ 1

GDCD

5

Lớp 12N2


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt
Toán Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử
2 Văn học
Toán Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử
3 Văn học GDCD Toán
Ngoại ngữ 1
4 Văn học GDCD5

Lớp ghép 12TN (D3,D4,D5,D6,D7,D8,N1)


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
Vật lý


Hóa học
2
Vật lý


Hóa học
3


Sinh học

4


Sinh học

5


Bài liên quan