Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu khối 12

Thời khóa biểu khối 12


Thời khóa biểu khối 12 bắt đầu áp dụng từ ngày 07/9/2020

Lớp 12A1

Buổi sáng


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
Sinh hoạt
Lịch sử
Toán
Ngoại ngữ 1
Văn học
Hóa học
2
Vật lý
Ngoại ngữ 1
Toán
Ngoại ngữ 1
Văn học
Công nghệ
3
Văn học
GDCD
Lịch sử
GDQP
Thể dục
Vật lý
4
Hóa học
Toán
Địa lí
Toán
Thể dục
Vật lý
5
Hóa học
Sinh học

Tin học
Sinh học
Sinh hoạt

Lớp 12A2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Vật lý GDCD Thể dục Văn học
2 Lịch sử Vật lý Sinh học GDQP Thể dục Hóa học
3 Hóa học Ngoại ngữ 1 Văn học Hóa học Toán Sinh học
4 Ngoại ngữ 1 Toán Văn học Công nghệ Toán Tin học
5 Ngoại ngữ 1 Toán
Lịch sử Địa lí Sinh hoạt

Lớp 12A3

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Văn học Thể dục Hóa học Lịch sử Vật lý
2 Tin học Văn học Thể dục Công nghệ GDCD Sinh học
3 Toán GDQP Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ 1 Hóa học
4 Sinh học Toán Vật lý Toán Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1
5 Văn học Toán

Địa lí Sinh hoạt

Lớp 12A4

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Sinh học Hóa học Vật lý Ngoại ngữ 1
2 Văn học Toán Văn học Địa lí Vật lý Ngoại ngữ 1
3 Tin học Thể dục GDQP Toán GDCD Văn học
4 Lịch sử Thể dục Toán Lịch sử Sinh học Vật lý
5 Công nghệ Hóa học

Ngoại ngữ 1 Sinh hoạt

Lớp 12A5

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Địa lí Toán Sinh học GDQP
2 Ngoại ngữ 1 Toán Tin học Văn học Hóa học Vật lý
3 Ngoại ngữ 1 Vật lý Thể dục Hóa học Toán Vật lý
4 Văn học Sinh học Thể dục Ngoại ngữ 1 Lịch sử Lịch sử
5 Văn học Công nghệ

GDCD Sinh hoạt

Lớp 12A6

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Thể dục Văn học Toán Văn học Lịch sử
2 Lịch sử Thể dục Vật lý Toán Văn học Sinh học
3 Sinh học Toán Toán Tin học Vật lý Vật lý
4 Ngoại ngữ 1 Hóa học Ngoại ngữ 1 Hóa học Địa lí Công nghệ
5 Ngoại ngữ 1 GDCD

GDQP Sinh hoạt

Lớp 12D0

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Lịch sử Thể dục GDQP Vật lý Toán
2 Lịch sử Văn học Thể dục Sinh học Địa lí Toán
3 Toán Văn học Ngoại ngữ 1 Công nghệ Văn học Sinh học
4 Toán Hóa học Ngoại ngữ 1 Hóa học Văn học Vật lý
5 GDCD Tin học

Ngoại ngữ 1 Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


3 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


4 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


5 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


Lớp 12D1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Ngoại ngữ 1 Lịch sử Thể dục Văn học Toán
2 Công nghệ Ngoại ngữ 1 Vật lý Thể dục Văn học Toán
3 Văn học Sinh học Toán Hóa học Vật lý Lịch sử
4 GDCD Tin học Toán GDQP Sinh học Văn học
5 Ngoại ngữ 1 Hóa học

Địa lí Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


3 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


4 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


5 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


Lớp 12D2

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Vật lý Sinh học Hóa học GDCD Công nghệ
2 Văn học Địa lí GDQP Vật lý Sinh học Tin học
3 Văn học Thể dục Toán Toán Ngoại ngữ 1 Lịch sử
4 Toán Thể dục Ngoại ngữ 1 Lịch sử Ngoại ngữ 1 Văn học
5 Toán Văn học

Hóa học Sinh hoạt

Buổi chiều


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1

2 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


3 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


4 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


5 Ngoại ngữ 2
Ngoại ngữ 2


Lớp 12D3

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDCD Văn học Hóa học Toán Địa lí
2 Ngoại ngữ 1 Hóa học Lịch sử Toán Toán Vật lý
3 Ngoại ngữ 1 Toán Sinh học Thể dục Sinh học Tin học
4 Văn học Lịch sử GDQP Thể dục Vật lý Văn học
5 Văn học Công nghệ

Ngoại ngữ 1 Sinh hoạt

Lớp 12D4

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt GDQP Thể dục Lịch sử Ngoại ngữ 1 Toán
2 Sinh học GDCD Thể dục Hóa học Ngoại ngữ 1 Toán
3 Vật lý Địa lí Văn học Công nghệ Lịch sử Tin học
4 Toán Văn học Văn học Ngoại ngữ 1 Hóa học Sinh học
5 Toán Văn học

Vật lý Sinh hoạt

Lớp 12D5

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Sinh học Lịch sử Thể dục Hóa học Tin học
2 Toán Lịch sử Ngoại ngữ 1 Thể dục Sinh học Vật lý
3 Toán Công nghệ Hóa học Văn học Địa lí Toán
4 Ngoại ngữ 1 Văn học GDQP Văn học Vật lý Toán
5 Ngoại ngữ 1 Văn học

GDCD Sinh hoạt

Lớp 12D6

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Toán Ngoại ngữ 1 GDQP Sinh học Văn học
2 Văn học Toán Văn học GDCD Tin học Văn học
3 Hóa học Thể dục Sinh học Vật lý Ngoại ngữ 1 Lịch sử
4 Toán Thể dục Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ 1 Địa lí
5 Toán Lịch sử

Vật lý Sinh hoạt

Lớp 12D7

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Thể dục Ngoại ngữ 1 Hóa học Địa lí Vật lý
2 Toán Thể dục Ngoại ngữ 1 Công nghệ GDCD Lịch sử
3 Ngoại ngữ 1 Lịch sử Tin học Văn học Sinh học Hóa học
4 Văn học GDQP Sinh học Văn học Toán Toán
5 Văn học Vật lý

Toán Sinh hoạt

Lớp 12D8

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Công nghệ Vật lý Sinh học Tin học Sinh học
2 Toán Vật lý Hóa học Lịch sử Hóa học Địa lí
3 Toán Ngoại ngữ 1 Văn học Thể dục GDCD Văn học
4 Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Văn học Thể dục Toán Văn học
5 Lịch sử GDQP

Toán Sinh hoạt

Lớp 12N1

Buổi sáng


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh hoạt Thể dục Ngoại ngữ 1 Toán GDCD Sinh học
2 Ngoại ngữ 1 Thể dục Ngoại ngữ 1 Tin học Vật lý Lịch sử
3 Ngoại ngữ 1 Vật lý Lịch sử Văn học Hóa học Toán
4 Hóa học Công nghệ Địa lí Văn học Văn học Toán
5 Toán GDQP Sinh học
Văn học Sinh hoạt

Bài liên quan